Platform van interventies bij sociale praktijken en dynamieken

Homepagina > PUBLICATIENS > Verschenen > Word opgenomen ! Activering ter bestrijding van armoede en exclusie : grenzen en mogelijkheden

Word opgenomen ! Activering ter bestrijding van armoede en exclusie : grenzen en mogelijkheden

Inleiding In het huidige discours over de bestrijding van uitsluiting en kansarmoede, zit de ambitie om tot de emancipatie van de kansarmen bij te dragen, en de weg daartoe is „activering‟. Door „activering‟, zo luidt het, moeten de armen tot een meer volwaardige participatie aan de samenleving worden gebracht. Eens ze „geactiveerd zijn‟ zullen ze tot volwaardige burgers worden. Activering staat hier dus eigenlijk gelijk aan emancipatie, het is zowel het middel dat tot emancipatie moet bijdragen als het doel: namelijk een „actieve‟ vorm van burgerschap, van betrokkenheid in de samenleving. Emancipatie en activering zijn termen die allerlei voorstellingen van menszijn, van menswording en van burgerschap in zich dragen. Welke zijn die voorstellingen, en waarop berusten ze? En zijn ze wel terecht? Meestal staan we daar niet bij stil, omdat die noties gemeengoed geworden zijn. Ze vormen als het ware de taal waarmee we spreken, en het is altijd moeilijk om de taal zelf van op afstand te bekijken. Toch – of misschien juist daarom – hebben dergelijke concepten een grote invloed op hoe we denken en handelen. Ik wil hier een poging doen om enkele van die onderliggende noties in het discours over armoedebestrijding te verhelderen. Ik zal daarbij ongetwijfeld te weinig recht doen aan de complexiteit en genuanceerdheid van de vele initiatieven in de bestrijding van exclusie, zal hier en daar wat zaken schematiseren of uitvergroten, maar hoop zo een aantal van de onderliggende krachtlijnen te kunnen verduidelijken.


In : Van straks… en nu. Bestrijding van armoede en sociale uitsluiting : reflecties over activering en solidariteit. Verslagboek van het toekomstverkennend congres van 17 oktober 2002. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap i.s.m. Koning Boudewijnstichting, 2002