Platform van interventies bij sociale praktijken en dynamieken

Homepagina > PUBLICATIENS > Instrumenten & folders > Cocreatie met kwetsbare groepen

Cocreatie met kwetsbare groepen

Focus op Cultuur en Vrije tijd

Deze publicatie werd ontwikkeld vanuit een samenwerking binnen Flora vzw. Flora vzw is een expertisenetwerk dat op participatieve wijze kennis, projecten en acties ontwikkelt rond gender, sociaal duurzame economie en kansarmoede. Flora stelt daarbij de maatschappelijke structuren zelf in vraag en onderzoekt hoe die structuren ongelijkheid in stand houden. De organisatie werkt we op het kruispunt van uitsluiting op vlak van gender, scholingsgraad en etniciteit. In het onderzoek ‘Bruggen naar Participatie’ onderzochten we hoe cultuurparticipatie kan ingezet worden om kansarmoede en uitsluiting te bestrijden en sociale duurzaamheid te bevorderen. De rode draad door dat onderzoek waren de rollen die aan vrouwen en mannen worden toegekend. De conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek zijn duidelijk. Bruggen naar participatie moeten een tweerichtingsverkeer toelaten. Cultuurparticipatie zou samen met de doelgroep moeten worden gedefinieerd. En dat ‘samen definiëren’ moet rechtstreekse effecten opleveren, zowel op het participatieproces, het product als op de omgeving waarin het zich afspeelt. Met participatieproject Het Klikt!, kregen we de kans om met onze partners en de kansengroepen verdere stappen te zetten naar participatie rond cultuur en vrije tijd. Duurzaamheid, diversiteit en participatie behoren volgens voormalig minister van cultuur Joke Schauvliege immers tot de kern van het cultuurbeleid .

De bevindingen van ’t Klikt, brengen we in verband met sociale innovatie. Sociale innovatie is een kader dat zich leent om armoedebestrijding en cocreatief beleid te verbinden. We willen een bijdrage leveren aan een sociaal duurzame samenleving door kwetsbare groepen een meer prominente plaats te geven in het denken rond sociale innovatie. We verkennen de hefbomen die nodig zijn om hun pioniersrol te faciliteren. In deze publicatie vindt u alvast een voorzet van governance-hefbomen. In actieonderzoeken ‘Public Innovation through Complementary Cocreative Actions’ en ‘Eenouderschap en armoede: het versterken van empowerment’ worden deze hefbomen voor cocreatief beleid verder uitgewerkt.

In deze publicatie lopen cultuur en vrije tijd als een rode draad doorheen het verhaal. We bekijken op welke manier beleidsdomein cultuur hier een rol in kan spelen. Cultuur en vrije tijd zien we daarbij enerzijds als voorwaarden voor een menswaardig leven en als een domein waarvan kwetsbare groepen worden uitgesloten. Anderzijds zijn cultuur, gemeenschap en vrije tijd net noodzakelijke hefbomen om collectieve initiatieven van onderuit mogelijk te maken. En in deze tegenstrijdigheid schuilt net de moeilijkheid voor kwetsbare groepen om mee sociale innovatie te kunnen initiëren en deel uit te maken van een cocreatief beleid.

Begeleidende documenten
Cocreatie met kwetsbare groepen