Plateforme d’interventions sur les pratiques et dynamiques sociales

Accueil > PROJETS > E-citizenship

E-citizenship

Dit project beoogt de strijd tegen de sociale en digitale kloof door het versterken van lokale partnerschappen en door vrouwen en mannen van diverse herkomst te helpen hun weg te vinden naar plaatsen en middelen waar ze hun e-burgerschap kunnen versterken. Er wordt een computeratelier opgezet voor een aantal pilootgroepen van kansarme vrouwen (en mannen) van diverse origine. Deze situeren zich op plaatsen waar de groepen reeds de nood aan participatie voelen (bvb. buurthuis, vereniging…). Door te vertrekken van hun ervaringen en vertrouwde (participatie- en communicatie-) praktijken worden ze gestimuleerd zich in te schakelen in een collectieve, participatieve dynamiek. Diverse informatie- en communicatietechnieken (ICT) die de participatie aan de (digitale) samenleving kunnen versterken, worden daarbij verkend.

Vaststellingen rond de digitale kloof :

Vandaag zijn nieuwe ICT overal aanwezig. E-mail, websites, facebook, skype, forums… bieden nieuwe mogelijkheden voor burgerparticipatie. Maar voor sommige groepen vormt het ‘technologisch’ element een bijkomende drempel : het schrikt hen af. De overheid heeft in eerste instantie gepoogd een oplossing voor de digitale kloof te vinden door de technologie ter beschikking van de families te stellen (goedkope computers of toegang tot internet). Toch stelde men vast dat dit de digitale kloof niet oploste ; vooral vrouwen durven soms in het beste geval het toestel afstoffen. Strategieën tegen de digitale kloof leggen dan ook de klemtoon op de capaciteiten en motivatie van individuen om de computer te gebruiken. Maar ook dat blijkt voor sommige groepen niet tot echte participatie te leiden.

Aanpak

De methodiek die wij hanteren wordt met de groepen ontwikkeld en berust op een benadering waarin nieuwe technologieën hun plaats hebben (mobiele workshop). Toch ligt de klemtoon niet op het trainen van individuele computervaardigheden, maar vooral op het smeden van sociale cohesie via het werken rond e-inclusie in de brede zin van het woord.

De algemene doelstellingen zijn :

- Op microniveau (met kansarme personen van allochtone origine) : stimuleren en/of versterken van een collectieve dynamiek en van sociaal kapitaal en netwerking op lokaal niveau, met aandacht voor alle mogelijke communicatiemiddelen die (collectief) gebruikt kunnen worden,
- Op mesoniveau (organisaties in een zelfde buurt of stad) : ontwikkelen van modellen of structuren voor samenwerking die de lokale actoren kunnen helpen om de noden van mensen van diverse herkomst op vlak van e-burgerschap te definieren en te beantwoorden.

Het project onderscheidt zich van initiatieven van digitale alfabetisering doordat het doel niet het individueel leren gebruiken van ICT is. ICT wordt benaderd als een interactieve en participatieve ‘ruimte’ waarin het groepsaspect (sociale dimensie : leren van en met elkaar) een belangrijke rol speelt en waarin politieke betrokkenheid zich kan ontwikkelen (ICT voor menselijke ontwikkeling).

Het project zal dus :

- Het ‘concept’ informatie- en communicatietechnologie met de doelgroep zelf ter discussie stellen en samen definiëren,
- Met de doelgroep in een veilige context verkennen welke mogelijkheden nieuwe ICT kunnen bieden om hun participatie te versterken (op plekken waar die als nood ervaren wordt)
- Met doelgroep op lokaal niveau de plekken verkennen die hun toegang tot burgerparticipatie via communicatiemiddelen kan versterken (verkenningstocht) en de lokale connecties tussen de doelgroep en die organisaties versterken.
- Met de organisaties de middelen in kaart brengen om het e-burgerschap van de doelgroep te versterken, en deze via lokale partnerschappen verspreiden.

Indirect bereikt het project verschillende doelen :

- Versterken van kansen tot socioculturele participatie (informatie vinden, zich inschrijven…)
- Versterken van slaagkansen op school, zowel via het verkennen van pedagogische middelen (vertaalsites, wikipedia, google…) als door sterkere betrokkenheid op wat er in de school gebeurt (verbreden van communicatiemogelijkheden met de school)
- Versterken van vormingsmogelijkheden en van hun positie op de arbeidsmarkt (vacatures vinden, CV versturen…)
- Sociale promotie, alfabetisering, toegang tot audiovisuele middelen op het internet die sociale oriëntatie ondersteunen.
- Sensibilisering van professionelen die met een multicultureel publiek aan de digitale kloof en rond burgerschap werken.

Duur van het project : januari - november 2013

Subsidie : Federaal Impulsfonds voor het Migrantenbeleid

Projectverantwoordelijke :
Naz Avci
nazavci@florainfo.be
02 204 06 44