Platform van interventies bij sociale praktijken en dynamieken

Homepagina > FLORA ? > Historiek

Historiek

4 oktober 1993: Het ontstaan van het Netwerk Flora

Oprichting van de feitelijke vereniging. Zes organisaties die met vrouwen werken en enkele individuele vrouwen beslissen hun expertise te delen. Hun acties en reflecties zijn gericht op het empowerment van kortgeschoolde vrouwen.

1994: Flora slaat bruggen op drie niveaus

Flora interpelleert de regering en creëert nieuwe communicatie-instrumenten gericht op organisaties op het terrein. Tevens organiseert Flora een ontmoeting tussen vrouwen die zich willen integreren. Flora-acties ondersteunen het empowerment en de actieve participatie van kortgeschoolde vrouwen binnen socio-professionele inschakelingsprojecten.

1995 – Het begin van de co-constructie van expertise

Om een solide expertise te ontwikkelen neemt Flora deel aan transnationale projecten over het creëren van werkgelegenheid door en voor vrouwen. In België lanceert Flora een actie-onderzoek om meer zicht te krijgen op kansen en belemmeringen voor socio-professionele integratie van kortgeschoolde vrouwen. De vrouwen uit (de doelgroepen van) de partnerorganisaties treffen elkaar opnieuw bij een grote ontmoeting met als thema "Morgen is van ons."

25 december 1996 - Oprichting van de vzw Flora

De feitelijke vereniging wordt vzw. De statuten worden in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Ook in 1996 ontwikkelt Flora verder kennis samen met het doelpubliek : zowel via interviews met mensen in een inschakelingstraject als via deelname aan ontmoetingen binnen de inschakelingsector.

1997 – Gender: de kern van het onderzoek van Flora

Flora mengt zich in het debat over de sociale economie vanuit gender.

1998 – Instrumenten aanreiken aan professionals in de inschakelingssector
Een forum brengt opnieuw het publiek uit de inschakelingsorganisaties bijeen rond het thema "Samen de balans in evenwicht brengen". Het doel was om de aandacht van politici te trekken. Tevens verspreidt Flora de resultaten van actieonderzoeken in de vorm van instrumenten voor professionals in de inschakelingsector. Ook werkt Flora mee aan het verzamelen van goede praktijken op vlak van de gelijkheid van vrouwen en mannen in inschakelingsprojecten.

1999 – Netwerking is een werkwoord!

Het Netwerk Flora groeit, en treedt politieke en vakbondsvertegenwoordigers tegemoet. Nieuwe organisaties treden tot het Netwerk toe, en Flora helpt de doelgroep, hun begeleiders en werkgevers elkaars standpunt te leren kennen.

2000 - Deelname op wereldvlak

Vanuit het idee van netwerking neemt Flora deel aan de beweging van de Wereldvrouwenmars te Brussel en New York.

2001 - Ambitieuze projecten

Flora lanceert zich in de projecten “Gender Consulting & Training”, “Netwerking” en “Jobcoaching”. En terwijl nieuwe leden het netwerk vervoegen, organiseert Flora voor de aangesloten organisaties en hun publiek opnieuw een bijeenkomst over het thema “Welk inkomen voor welke levenskwaliteit?”

2002 - Een nieuw logo en partnerschappen

Flora creëert haar imago en lanceert haar nieuwe logo. Flora investeert in projecten en werkt in partnerschap met het platform voor eenoudergezinnen. Daarnaast werkt ze aan gender representaties met de waarden van arbeid en geld. Flora verzamelt getuigenissen van vrouwen over de verschillende concepten van het werk uit populaire media. Flora creërt educatieve tools en middelen voor opleiding en training met bettrekking tot de gelijkheid tussen vrouwen en mannen.

2003 - Geloof in je capaciteiten

Flora brengt voor de derde keer vrouwen in inschakeling bijeen. Het doel: durven dromen en in je talenten en persoonlijke project geloven! En om dit doel nog beter te bereiken, richt Flora zich nog sterker op de sociale economie en op de gelijkheid van mannen en vrouwen.

2004 - Denken aan een duurzame economie

In een project in meerdere stappen verkent Flora een denkkader voor een betere samenwerking tussen sociale economie en ondernemingen met privéwinst als doel. De bedoeling is een reflectie te bieden op het gangbare economische systeem om tot een betere integratie van kwetsbare groepen bij te dragen: tussen maatschappelijk welzijn en welvaart.

2005 – Mobiliseren tegen armoede

Flora neemt deel aan diverse manifestaties van de “Wereldvrouwenmars”. Dit versterkt het netwerk ik zijn project om vrouwen te versterken, armoede bij vrouwen te voorkomen, hun levenskwaliteit te verbeteren en de solidariteit te versterken. Flora werkt ook mee aan een Europees onderzoek naar gender in indicatoren voor armoede en sociale uitsluiting.

2006 – De dagelijkse realiteit zichtbaar maken

Flora lanceert de tentoonstelling “Vrouwelijk meervoud|Féminin pluriel”. Dit evenement is het resultaat van een lang proces van reflectie en creatie met groepen van vrouwen in organisaties. Het project biedt een kijk op het leven en de talenten van vrouwen in armoede. Vanaf 2007 gaat de tentoonstelling op rondreis doorheen heel België. Flora brengt ook geregeld het netwerk bijeen rond thema’s in verband met gelijke rechten voor vrouwen, duurzame economie, enz.

2007 - Oprichting van twee activiteitspolen

Flora splitst haar activiteiten op in twee entiteiten: diensten en expertisecentrum. Ook in 2007 verschijnt een methodologische gids gericht op professionals in het domein van de begeleiding naar en op de arbeidsmarkt.

2008 - Opleidingen voor professionals

Het Gender Project Consulting & Training wordt een spin-off. Het adviesbureau Gender@work ziet het daglicht. Vanaf 2008 biedt Flora ook een opleidings- en intervisieprogramma rond inschakelingscoaching, een verdere uitwerking van de opgebouwde ervaring op vlak van jobcoaching. Daarnaast werkt Flora aan onderzoeksprojecten rond culturele participatie en rond pensioenen van vrouwen in armoede.

2009 - Een maatschappelijk analysekader

Flora stelt op basis van zijn ervaringen en actieonderzoeken een analytisch kader op punt dat toelaat het duurzaam functioneren van de maatschappij te bekijken. Flora verfijnt zijn reflectie over het concept van arbeid, en brengt dit in praktijk via een studie over de duurzaamheid van de tewerkstelling in de dienstencheques waarvan de resultaten in 2009 worden verspreid. Tevens verschijnt een studie over het ‘onzichtbare’ werk van professionals in het domein van de inschakeling.

2010 - Een open netwerk voor meer participatie

Flora wordt een open en dynamisch netwerk met het oog op meer diversiteit in de projecten. Participatie blijft het kloppend hart van alle Flora-projecten. In 2010 wordt het instrument "Van Ik naar Wij” gepubliceerd. Dit biedt een parcours dat professionele begeleiders met hun groepen kunnen doorlopen om hen te versterken in hun participatie als actieve burgers. In het kader van het Europees Jaar van de strijd tegen armoede verzamelt Flora meer dan 400 mannen en vrouwen in inschakeling in Tervuren rond het thema: “Gemeenschappelijk goed – samen welzijn". Deze ‘Agora’ krijgt aandacht in de pers en sensibiliseert de publieke opinie over risicofactoren van armoede die sociale en professionele integratie belemmeren.

2011 - Valoriseren van werk voor maatschappelijke duurzaamheid

Flora lanceert een onderzoek naar de valorisatie van sociaal werk op zoekt naar meer pertinente indicatoren. Tevens voert Flora onderzoek naar kansarme gezinnen in een situatie van alleenstaand ouderschap, en doet methodologisch onderzoek rond het thema van huiselijk geweld. Tevens lanceert Flora een reflectieproces over gender en nieuwe technologieën.

2012 – Duurzaam zijn

Flora manifesteert zich als expertisenetwerk op het vlak van duurzaamheid. In het onderzoek ‘Wijze wetenschap’ brengt Flora in kaart welk actoren en beleidsprocessen kunnen bijdragen tot innovatie met het oog op grote maatschappelijke uitdagingen. De vergrijzing wordt daarbij als casus genomen, en het onderzoek toont de betekenis van lokale initiatieven door en met burgers. Daarnaast ontwikkelt Flora projecten rond e-burgerschap, terwijl de vormingstrajecten rond burgerparticipatie en inschakelingscoaching en de onderzoeken naar de valorisatie van maatschappelijk werk verder lopen. Een studiedag rond ‘Activering’ mobiliseert deelnemers uit diverse sectoren in de drie taalgebieden.