Platform van interventies bij sociale praktijken en dynamieken

Homepagina > FLORA ? > Deelnemen ?

Deelnemen ?

Lid worden betekent:

= meebouwen aan een expertisenetwerk dat het versterken van gelijke kansen, solidaire economie en duurzaamheid als missie heeft;

= beroep kunnen doen op een team dat uw acties rond gelijke kansen en solidaire economie ondersteunt, zichtbaar maakt en/of op politiek niveau verdedigt;

= een ontmoetingsplek hebben waar - over sectoren heen - van ideeën gewisseld wordt over mogelijke antwoorden op situaties van maatschappelijk onrecht;

= … (uw ideeën zijn welkom)

Lidgeld (geldig voor een kalenderjaar):

100 euro / jaar voor verenigingen:
25 euro / jaar voor individuen:

Het jaarlijkse lidgeld wordt betaald door overschrijving op het rekening nummer van Flora vzw:

IBAN: BE42 8792 6573 0154 - BIC: BNAGBEBB
Vermelding: “lidmaatschap Flora” + naam van het lid (persoon of organisatie)

Het lidmaatschap geldt tot het eind van het kalenderjaar waarin het lidgeld werd betaald.

Flora stuurt jaarlijks een factuur om het lidmaatschap te hernieuwen.

Wat biedt Flora aan zijn leden:

Door lid te worden verklaart u zich akkoord met artikels 4, 6 en 7 van de statuten van Flora gelezen en verklaar me ermee akkoord (4 Art 4 Art 4 Art : Objet
Artikel 4. “De vereniging (Flora) heeft als doel, met uitsluiting van alle winstoogmerken, partnerschappen te bevorderen op lokaal, regionaal, federaal en internationaal niveau tussen actoren die zich richten op laaggeschoolde vrouwen en mannen en/of vrouwen en mannen met een laag inkomen, teneinde gezamenlijke acties op te zetten die bijdragen tot de gelijkheid tussen mannen en vrouwen en mee te werken aan de co-constructie van een duurzame samenleving vanuit het perspectief van gender mainstreaming, een solidaire economie en diversiteit.“
, 6 Art 6 Art 6 Art
Artikel 6: Als steunend lid kunnen toegelaten worden alle natuurlijke of rechtspersonen die geïnteresseerd zijn in de doelstellingen en activiteiten van de organisatie, en die meewerken of bereid zijn effectief mee te werken aan de werking van de vereniging en aan de realisering van het gestelde doel. Het lidmaatschap houdt ook het engagement in om de waarden die Flora verdedigt in de eigen werking en partnerschappen toe te passen, en om hierover met de andere leden van het netwerk van gedachten te wisselen.
, 7 Art 7 Art Artikel 7: Wie steunend lid wil worden, moet aan Flora een ondertekend lidmaatschapsformulier bezorgen en het jaarlijks verschuldigde lidgeld betalen. Rechtspersonen kunnen zich op de diverse acties of bijeenkomsten laten vertegenwoordigen door een of meerdere personen naar eigen keuze; daarmee geeft de vereniging die persoon (of personen) het mandaat om de noden van de vereniging in Flora kenbaar te maken, om op de bijeenkomsten of activiteiten van Flora mee te werken aan de co-constructie van expertise en standpunten en om de visie van Flora binnen de eigen vereniging zichtbaar te maken. Het steunend lidmaatschap gaat in zodra Flora het ondertekend document heeft ontvangen en na ontvangst van het jaarlijkse lidgeld op het rekeningnummer van Flora. De leden ontvangen jaarlijks een factuur voor hernieuwing van het lidmaatschap. ):

-  U kan gratis deelnemen aan twee Flora-studiedagen per jaar; voor organisaties geldt dit voor twee medewerkers per Floradag.
-  U krijgt voorrang om aan Flora-acties en projecten deel te nemen, tenminste voor zover de subsidies dit toelaten en rekening houdend met pertinente criteria voor partnerschap. Deze criteria zijn o.a. geografische spreiding, diversiteit van het doelpubliek, ervaring met de thematiek….
-  Flora geeft (via zijn nieuwsbrief, website en andere publicaties of producten) zichtbaarheid aan uw organisatie en uw acties, tenminste voor zover de subsidies dit toelaten.
-  Flora engageert zich ertoe het lidgeld te gebruiken om de participatie van zoveel mogelijk leden aan de acties en overlegmomenten te faciliteren (vergaderzalen, vertaling, documentatie en materialen…).

U kan de werking van Flora ook steunen door:
-  Onze acties op de Flora facebook-pagina te ‘liken’
-  materiële hulpmiddelen voor activiteiten (kosteloos) aan te bieden (vergaderruimte, vertaalkoffer, materiaal, …);
-  ambassadeur van Flora te worden door onze acties zichtbaarheid te geven op uw website of in uw publicaties;
-  het Flora-team (kosteloos) toegang te geven tot uw eigen studiedagen of publicaties;

Inspraak van de leden in de organisatie
-  Alle steunende leden hebben in de Algemene Vergadering (AV) een adviserende stem.
-  Organisaties of personen die vertrouwd zijn met de kernactiviteiten van Flora en bereid zijn om actief aan de beleidsvergaderingen deel te nemen, kunnen het statuut van werkend lid krijgen; dit geeft hen stemrecht in de Algemene Vergadering. Organisaties of personen die bovenop hun steunend lidmaatschap dit engagement willen opnemen, kunnen dit aan een lid van de raad van bestuur of aan de coördinatrice laten weten. Werkend leden zijn actief betrokken bij de jaarlijkse (of soms halfjaarlijkse) algemene vergaderingen.

Hoe kan ik meedoen ?

Contactgegevens