Platform van interventies bij sociale praktijken en dynamieken

Homepagina > Nieuws en analyses > Socius, het Vlaamse steunpunt sociaal-cultureel vormingswerk, vindt inspiratie bij Flora

Socius, het Vlaamse steunpunt sociaal-cultureel vormingswerk, vindt inspiratie bij Flora

Een van de taken van Socius is het ondersteunen van landelijke vormingsinstellingen. Op grond van een rondvraag bleek dat deze - naast het ondersteunen van de individuele ontplooiing in het kader van hun educatieve functie - ook ambities koesteren op vlak van ruimere maatschappelijke activering. Ze hopen dat de vormingen die ze mensen in hun vrije tijd bieden, ook kunnen bijdragen tot maatschappelijke veranderingen in de richting van een duurzame en solidaire samenleving.

Dit riep natuurlijk de vraag op hoe persoonlijke ontplooiing en maatschappelijke verandering zich tot elkaar verhouden, en hoe individuele leerprocessen (op microniveau) op zinvolle wijze verbonden kunnen worden met maatschappelijk engagement en actie (op macroniveau).

Op die vragen zocht Socius antwoorden tijdens de studiedag ‘Op het kruispunt van individuele ontplooiing en maatschappelijke verandering’ van 13 december 2011. Daarbij diende de multilevelbenadering die het expertisenetwerk Flora doorheen jaren van actieonderzoek met kansarme vrouwen ontwikkelde, als inspiratiebron. Flora kreeg er de kans om zijn kijk op multilevelprocessen kort toe te lichten. Vanuit die benadering (en vanuit de praktijken van enkele andere landelijke vormingsinstellingen) keken de deelnemers naar hun eigen praktijk en zochten aanknopingspunten om ook binnen hun werking aanzetten tot maatschappelijke verandering te vinden.

Socius vertaalde de multilevelbenadering van Flora, in een kort filmpje. Meer uitleg over de multilevelvisie van Flora vindt u in het in jaarverslag 2010.