Platform van interventies bij sociale praktijken en dynamieken

Homepagina > Nieuws en analyses > Gender en technologie: een complex verhaal

Gender en technologie: een complex verhaal

13 septembre 2011
Flora mengt zich in het technologiedebat

Wetenschap en technologie worden als de toegangspoort tot economisch succes gezien. Maar dat zijn sectoren die overwegend mannen tewerkstellen. Meer vrouwen in die mannenclub dan maar? Het debat is open !

Technologie en de genderkwestie

De Europese Unie zet met de strategie Europa 2020 hoog in op een ‘competitieve kenniseconomie’. Ook in ons eigen land – dat ‘brains’ als zijn belangrijkste grondstof beschouwt - zijn de ambities op dat vlak hoog. Tot nu toe zijn wetenschap en technologie domeinen die vooral mannen (als onderzoekers of producenten) tewerkstellen. Is een technologie die vooral door mannen ontwikkeld is, wel genderneutraal? Ligt het vooral aan de vrouwen als ze zich tot nu toe ver van dit domein hielden? Of zou het kunnen dat in het dominante model van wetenschap en technologie toch wat gendermechanismen spelen? Het concept gender koppelt persoonlijke eigenschappen (de plaats die mensen innemen ten opzichte van sociale breuklijnen zoals sekse, scholingsgraad, etniciteit, leeftijd…) aan een maatschappelijke positie van macht of onmacht (tot welke rollen heeft men al dan niet toegang, worden die rollen maatschappelijk al dan niet gewaardeerd…). Waarom nemen zo weinig vrouwen deel aan technologische ontwikkeling? Maken ze de ‘foute’ studie- en beroepskeuzes? Worden ze ‘verkeerd’ opgevoed of krijgen ze door de media of andere instanties ‘stereotiepe’ rolpatronen opgedrongen? Of zou het kunnen dat de dominante visie op wetenschap en technologie eigenlijk geen recht doet aan de ervaringen en visies van vrouwen, en dus vooral vormgegeven worden in (academische en industriële) structuren die eerder op mannenmaat gesneden zijn? En kunnen we na Fukushima nog steeds zeggen dat het ‘fout’ is dat vrouwen niet in gelijke mate tot die technologische evolutie ontwikkelingen hebben bijdragen?

Duizend bloemen en granaten !

Aan dit soort vragen heeft het Vlaamse Instituut voor Samenleving en Technologie een essaybundel gewijd, met als titel “Duizend bloemen en granaten. Over gender, wetenschap en technologie” (1). De publicatie wordt op 10 november tijdens een studiedag in het Vlaams Parlement aan het publiek voorgesteld. Flora kreeg de kans zijn genderanalyse van arbeid op dit boeiende thema los te laten en leverde een bijdrage tot de bundel. We nodigen u dan ook van harte uit op de studiedag. Meer informatie vindt u op de website van het IST. Deelname aan de conferentie is gratis, maar inschrijvenis verplicht. De uiterste datum van inschrijving is maandag 24 oktober.
Voetnoten