Platform van interventies bij sociale praktijken en dynamieken

Homepagina > Nieuws en analyses > Brusselse raad gelijke kansen gelanceerd

Brusselse raad gelijke kansen gelanceerd

Op 19 juli 2012 besloot de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een Gewestelijke Raad voor de Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen op te richten. En op27 mei 2013 mocht Bruno de Lille, Staatssecretaris bevoegd voor gelijke kansen, officieel lanceren

De taak van de Raad is dubbel. Ten eerste kan de overheid hem om advies vragen. De overheid, dat zijn de ministers en staatssecretarissen van de Brusselse Regering, de commissies van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de commissies van de Economische en Sociale Raad. Ten tweede kan de Raad op eigen initiatief een onafhankelijk advies geven aan de overheid, om zo tot een beter beleid te komen (1).

SAMENSTELLING

De raad bestaat uit 21 effectieve leden (en hun plaatsvervangers), en is als volgt samengesteld:

- 10 leden worden voorgedragen door de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarvan de helft als afgevaardigde van de representatieve werknemersorganisaties en de andere helft als afgevaardigde van de representatieve werkgevers- of middenstandsorganisaties;

- één lid voorgedragen door de Nederlandstalige Vrouwenraad en 1 lid voorgedragen door de Conseil des Femmes francophones de Belgique;

- zes leden afkomstig uit relevante middenveldorganisaties op voorstel van de Staatssecretaris bevoegd voor Gelijke Kansen. Flora is één van de middenveldorganisaties die in de raad werden opgenomen;

- drie leden afkomstig uit academische instellingen op voorstel van de Staatssecretaris bevoegd voor Gelijke Kansen.

OPDRACHTEN

De Raad brengt advies uit over alle materies die een invloed kunnen hebben op de gelijkheid van vrouwen en mannen. Dat houdt ondermeer volgende opdrachten in.

- hij geeft adviezen en aanbevelingen i.v.m. elk vraagstuk betreffende de gelijkheid tussen vrouwen en mannen;

- hij brengt bij voorrang advies uit over maatregelen van reglementaire aard die een impact hebben op de gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

- hij volgt de thematiek van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen op, ook op de andere beleidsniveaus voor zover er een impact is voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

EEN MISSIE VOOR FLORA… ALS NETWERK

Het is duidelijk dat Flora in de Raad vooral de stem zal laten klinken van kansarme vrouwen en mannen en van de Brusselse organisaties die zich dag in dag uit voor hen inzetten. Wie kent er de realiteit op het terrein beter dan onze partners ? We hebben jullie dan ook nodig om ons te signaleren waar er noden zijn, en welke voorgestelde maatregelen volgens jullie een ongewenste impact op de gelijkheid van mannen en vrouwen kunnen hebben. Laat het ons weten ! Vanuit Flora zetelt Amélie Daems als effectief lid in de Raad.


(1) Voor de volledige tekst van het oprichtingsbesluit, zie http://staatsbladclip.zita.be/staatsblad/wetten/2012/08/02/wet-2012031591-print.html